Rytířská výprava do říše Zlatého hada (18. 10. 2019)

 

V polovině října jsme z naší královské schránky vylovili nové číslo Královských novin. Hned na první straně v rubrice inzeráty se náš pan král dočetl, že byl unesen jeho dlouholetý kamarád, král Chudomír ze zpřáteleného Chudého království. Inzerát nabízel možnost zúčastnit se záchranných akcí na osvobození krále Chudomíra, avšak podrobnější informace uvedené v Královských novinách pravděpodobně většinu zájemců odradily, neboť šanci zvítězit nad velmi mocným nepřítelem prý mohla mít pouze silná rytířská družina, která by dokázala držet pohromadě a táhnout za jeden provaz. Náš pan král si byl ale jist, že jeho rytíři přesně vyhovují popsaným kritériím a v jeho hlavě se začala rodit myšlenka na dobrodružnou záchrannou výpravu...

Nejmenovaný reportér královských novin, který celou kauzu sledoval již od počátku, vše pečlivě zaznamenával a zveřejnil v Královských novinách celý příběh krále Chudomíra.... Bylo nebylo jedno malé království.Vládl zde spravedlivý a moudrý král Chudomír, který se staral hlavně o blaho svých poddaných a byl k nim tak štědrý, že dával chudým peníze z královské pokladny. Po několika letech králova obdarovávání ale nezbylo v pokladně nic než myši. Král Chudomír brzy dlužil téměř všem okolním panovníkům a protože nebyl schopen své dluhy splácet, hodlali mu někteří z nich vyhlásit válku. Zcela bezradný se uchýlil k nejhoršímu řešení. Poslal posly do sousedního Zlatého království  s prosbou o pomoc. Zde vládl Zlatý had - mocný, ale krutý a nelítostný panovník, který byl obdařen neobyčejnou silou a kouzelnými schopnostmi. Jeho říše byla bohatá, rozprostírala se na velkém území a zahrnovala souš i četné vodní plochy. Zlatý had ve své vypočítavosti slíbil králi Chudomírovi půjčit peníze, avšak na oplátku požadoval, aby mu král Chudomír podepsal dlužní úpis. Pokud se králi do roka a do dne nepodaří dluh splatit, padne celá jeho říše do rukou Zlatého hada a král Chudomír i všichni jeho poddaní se navždy stanou jeho oddanými služebníky... Když uplynul rok a král Chudomír stále neměl peníze na zaplacení dluhu, kletba se naplnila....

Další důležité informace pro případné zachránce krále Chudomíra připojilo Oddělení Královské policie zabývající se bojem se zákeřnými bytostmi a záchranou unesených členů královských rodin. Dle jejich pozorování nemohou zajatci ze Zlatého království sami uniknout, neboť byli očarováni speciálním hadím kouzlem, které způsobilo, že ztratili paměť a jsou tudíž Zlatému hadovi zcela oddáni. Pro zachránce rozmístil Zlatý had na různá místa Zlatého královsví strážce a každý, kdo by přes ně chtěl proniknout, musel by splnit zapeklitý úkol. Úkoly jsou schválně tak obtížné, aby je téměř nikdo nezvládl. Pokud by se ale našla silná rytířská družina, která by držela pevně pohromadě, měla by šanci před hadem obstát... Královská policie ale upozornila, že je třeba mít se na pozoru, neboť Zlatý had je bytost nadmíru zákeřná, a pokud vytuší, že se blíží silný nepřítel, bude ho chtít okamžitě zničit. Je třeba, aby se skupina po celou cestu držela pohromadě, ve chvíli, kdy se někdo odloučí, síla skupiny bude oslabena. Bylo doporučeno vybrat ještě před začátkem výpravy jednoho člena, který celou družinu povede, a zvolit také nejméně dva strážce, kteří budou po celou cestu kontrolovat okolí. Agenti královské policie prozkoumali terén a do mapy zaznačili místa, kde se přibližně nachází jednotlivá stanoviště.  U každého stanoviště ukryli svitky s instrukcemi, které zachránce navedou na správnou cestu a poradí jim, co mají dělat. Z důvodu bezpečnosti radila Královská policie dbát zvýšené opatrnosti před každým stanovištěm - všichni rytíři by měli vždy zůstat na jednom místě a vyslat neohroženého posla prozkoumat terén. Teprve pak se celá skupina může vydat ke stanovišti plnit úkol. Pokud by se rytířská družina dostala až k poslednímu stanovišti a splnila závěrečný úkol, kletba Zlatého hada by byla zrušena, jeho síla by klesla na úroveň běžného hada první kategorie, jeho království by bylo zničeno a všichni zajatci osvobozeni...

Toto vydání Královských novin obsahovalo i mapu území Zlaté říše, kterou jsme před cestou podrobně prozkoumali. Celkem nás čekalo pět stanovišť, na každém z nich bylo třeba splnit nějaký úkol, abychom mohli postoupit dále. Když jsme připravili vše potřebné a dodali si odvahu, mohli jsme vyrazit... Snažili jsme se dbát instrukcí uvedených v Královských novinách a drželi jsme se pospolu. Věděli jsme, že nás čeká říše plná nejrůznějších kouzelných bytostí, a tak někteří z nás, hlavně rytíři mladších věkových kategorií, jevili mírné obavy. A na dobré náladě nám nepřidalo ani pochmurné podzimní počasí, které panovalo již od časného rána. Nicméně strach nás nezastavil, byli jsme pevně odhodláni skoncovat se Zlatým hadem a vysvobodit krále Chudomíra... První stanoviště nám uložilo poměrně lehký úkol – bylo třeba udělat 20 velkých kroků a 5 žabáčích skoků až k místu, kde se měl nacházet další svitek. Po jeho úspěšném nalezení jsme zjistili, že někde v okolí je ukryt portrét Zlatého hada roztrhaný na několik částí. Než jsme však stačili zahájit jakoukoli aktivitu, zkřížil nám cestu jeden ze strážců Zlatého hada. Vyhlížel dost děsivě, na hlavě měl něco jako rybářskou síť, na sobě tričko s podivným nápisem a tenisky, a huhlal na nás něco neidentifikovatelnou řečí. Nakonec jsme pochopili, že nám nehodlá ublížit, a okamžitě jsme si ho získali na svou stranu, když jsme mu pomohli se zprůchodněním zatarasené cesty. A pak jsme pokračovali dál, bylo třeba neprodleně najít všechny části portrétu a uvést ho do původní podoby. Z důvodu bezpečnosti ale nebylo vhodné budit příliš velký rozruch, což by dav pobíhajících a vřeštějících rytířů pravděpodobně vyvolal. A tak, když jsme objevili nešťastně vyhlížějící hromádku několika dílků portrétu, dle informací ve svitku jsme se postavili do zástupu za sebe a jednotlivé části jsme si posílali nad hlavami až k poslednímu rytíři, který měl za úkol skládat. Po nějaké chvíli se před námi na obraze vyjevil Zlatý had oděný ve svátečním zeleném hávu. Na rubové straně portrétu jsme si pak přečetli další instrukce – svitek číslo 3 jsme měli hledat tam, kde se cesta zatáčí... Během pátrání po dalším svitku jsme v dáli před sebou zahlédli krásnou růžovou vílu, která v mžiku zmizela. Zajisté to mělo být varování, abychom nepostupovali dále. Nás ale nic nezastavilo. Nejstatečnější rytíři nás kryli zepředu i zezadu, abychom mohli v klidu hledat další dva svitky. Nejprve jsme vyluštili rébus a poté jsme se přesunuli ke svitku číslo čtyři. Ten předepisoval najít kornout obsahující zázračné suroviny, z nichž bylo třeba namíchat směs, která zvětší naši sílu. Hadovo doupě bylo totiž co by kamenem dohodil a hrozilo nebezpečí konfrontace s tímto zrádným plazem. Do připraveného sáčku jsme tedy odsypali stanovený počet daných surovin přesně tak, jak to předepisoval svitek. Zbytek směsi jsme se rozhodli vzít s sebou jakožto munici pro případ náhlého napadení hadovými vojáky. V té chvíli jsme ještě netušili, že k tomuto střetnutí dojde co nevidět. Hadovo doupě, ke kterému jsme se pomalu blížili, bylo totiž zároveň místem s nejvyšší koncentrací nejrůznějších přírodních bytostí, které byly odhodlány bránit hada do posledního dechu. Díky zázračné směsi se nám ale podařilo všechny nepřátele bez větších obtíží setřást, pak jsme bleskurychle objevili svitek s číslem 5 a začali pracovat na splnění posledního úkolu. Dle informací ve svitku se v těchto místech Zlatý had pravidelně svléká z kůže a v jeho zlatých šupinách je ukrytá všechna jeho síla a kouzelná moc. Měli jsme proto najít alespoň 16 šupin, navléct je na duhovou stuhu, zavázat ji a potom co nejrychleji opustit hadovo království. Jen co jsme udělali poslední mašličku, vzali jsme bez otálení nohy na ramena, neboť jsme tušili, že to, co se bude vzápětí dít, jistě nebude nic příjemného. Dle informací v Královských novinách měla být kletba Zlatého hada zrušena a král Chudomír i všichni jeho poddaní osvobozeni. Celou zpáteční cestu jsme běželi jako o život, ze strachu jsme se raději ani neohlíželi a doufali jsme, že vše dopadne tak, jak bylo popsáno...

Druhý den byly všechny královské sdělovací prostředky zahlceny informacemi o hrdinné rytířské výpravě, díky které má Chudé království zpět svého panovníka a všechny poddané. Naše mise byla tedy úspěšná! A král Chudomír? Tomu připadlo celé území Zlaté říše i se všemi jeho poklady. A samozřejmě se nám nezapomněl štědře odvděčit. Pro nás bylo ale nejcennější to, co jsme v ten velký den zažili :)...

Mgr. Kristýna Jandíková