Učíme se společně

    Týden na přelomu února a března jsme pojali trošku jinak než obvykle. Žáci si mohli vyzkoušet způsob vyučování s daltonskými prvky. Pro ty, kteří neví, co to je, zařazuji stručné vysvětlení: Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, spolupráce a samostatnost. Žák si může volně vybrat, který úkol splní dříve a který později a spolupracovat na práci, která mu nejde. Tzv. daltonský blok je vhodné zařazovat mezi běžné vyučování. Jedná se jak o procvičení již probrané látky, tak o získání nových znalostí, které si děti osvojí netradiční formou. Po dostatečném vysvětlení si žáci organizují celý blok sami a vybírají si pořadí, tempo, pomůcky a kolegy pro plnění úkolu. Děti se mohou volně pohybovat, ale nesmí rušit ostatní spolužáky. Zpočátku je tento systém pro děti obtížný, ale postupně začínají být samostatné a sebevědomé. I plaché a spíše pasivní žáky učí daltonská výuka schopnosti samostatně se rozhodovat a organizovat si práci. Důležitým činitelem jsou zájmové činnosti, kterým se děti mohou věnovat po práci a sebehodnocení. Díky rychlejšímu tempu a větší samostatnosti bystřejších vzniká prostor pro individuální přístup učitele. (Zdroj:http://www.zspremyslovo.cz/uvod/daltonska-vyuka)

    Žáci dostali na začátku týdne plán učiva, které si mají osvojit, procvičit a splnit. Měli připravené názorné pomůcky i pracovní listy na procvičení. V zadní části třídy byly různé materiály k tvořivé činnosti pro dříve hotové. V první části týdne si žáci sami volili úkoly z různých předmětů podle svého zájmu a spolupracovali ve skupinkách na jejich plnění. V druhé části týdne bylo vysvětleno nové učivo všem naráz a dále už pracovali svým tempem. Splnění úkolů a sebehodnocení zaznamenávali do hodnotící tabulky s přehledem učiva. Součástí týdne byla i kresba výkresů do soutěže Ovocentrum a prezentace knížky                            o zvířátkách, kterou si žáci donesli.

    V týdnu byly zařazeny také rozhovory v komunitním kruhu na téma přátelství, chvályhodné a špatné příklady chování, atmosféra ve třídě. Žáci měli při práci ve skupinkách možnost poznat spolužáky, které zatím tolik neznali, ocenit jejich vlastnosti, dovednosti a práceschopnost. Jejich vzájemné hodnocení bylo zapsáno na hvězdičku každého jednotlivce a vystaveno na třídní nástěnce, kterou „hlídá“ náš maskot třídy zvídálek Rákosníček u svého rybníčku Brčálníčku.

   Na konci týdne žáci zhodnotili průběh vyučování a jeho přínos pro ně i pro třídu jako celek. Polovině žáků vyhovovalo, že mohli pracovat vlastním tempem bez čekání na pomalejší a rušící žáky, že si mohli volit aktivity podle svých zájmů, pomáhat si navzájem a plnit zajímavé úkoly navíc. Čtvrtině žáků vyhovuje obojí systém. Zbývající čtvrtina žáků upřednostňuje klasický způsob frontální výuky, kdy učitel kontroluje, že mají vše nachystané, říká jim, co mají plnit, hlídá, že se nezasní v nicnedělání a že dokončí zadanou práci, případně jim několikrát zopakuje, co je jejich úkolem a jak jej vypracovat. Všichni žáci se shodli, že se v týdnu více skamarádili s někým novým a jsou za to vděčni.

Mgr. Jitka Coufalová