Úvod

 Vážení návštěvníci,

    vítáme Vás na našich stránkách.  Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov je neúplnou školou, do které docházejí žáci 1. – 5. ročníku z Hrušovan nebo blízkého okolí. V letošním roce otevíráme 11 tříd pro cca 216 žáků.

    V 1. až 5. ročníku vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola. Od 1. ročníku nabízíme výuku angličtiny 1 hodinu týdně. Snažíme se otevřít školu veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury i sportu, vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj žáků, respektovat jednotlivce, rozvíjet komunikaci mezi žáky navzájem, učitelem a žáky, učitelem a rodinou, vytvářet příjemné prostředí pro všechny. Na škole působí již několikátým rokem školní poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, 2 logopedi). Věnujeme se také žákům talentovaným, které zapojujeme do různých soutěží a zájmových kroužků. Máme poměrně stabilní kolektiv zaměstnanců. Stále se vzdělávají, snaží se uplatňovat moderní nové formy a metody práce. Ve škole pracuje několik asistentů pedagoga.

    V popředí zájmu stojí výuka angličtiny, čtenářská, matematická a sociální gramotnost, výuka informatiky, podporujeme aktivity Zdravé školy, ekologickou a enviromentální výchovu. Do výuky zařazujeme projektové dny a různé kulturní a tělovýchovné akce, připravujeme vánoční dílny, některé třídy jezdí na školy v přírodě. Součástí výuky je plavecký výcvik, kterého se účastní žáci 2. a 3. ročníku.              

    Žákům každoročně nabízíme činnost v zájmových kroužcích: např. sportovním, počítačovém, hře na flétnu, výtvarném, keramickém, tanečním,... Na škole působí pěvecký sbor „Hruščata“. Vítáme zájemce o práci s dětmi.

    Školní družina je určena především pro žáky 1. – 4. ročníku, otevíráme 5 oddělení. Provoz školní družiny je od pondělí do pátku od 6:30 do 7:30 a od 11:40 do 16:00 hod. Také zde děti pracují podle školního vzdělávacího programu pro ŠD.

    Školní jídelna má kapacitu 220 strávníků, aktuálně vaří obědy pro cca 180 žáků. Pořádá různé akce, např. týden zdravé výživy, zeleninový a ovocný bufet, nabídku zdravých nápojů apod.

Ve všech kmenových učebnách mohou žáci a učitelé pracovat s interaktivní tabulí, vybavujeme žákovskou knihovnu. V přízemí máme k dispozici keramickou dílnu.

     Finanční prostředky se snažíme získávat také sami z grantů a dotací Šablony III, MAP II. Žáci jsou zapojeni do sběru druhotných surovin.

Děkujeme zřizovateli za financování a podporu veškeré naší činnosti. Poděkování patří také všem sponzorům a příznivcům školy.  

    Vážíme si zájmu veřejnosti o naši školu, přejeme si vytvářet takové prostředí, kde by nám všem bylo dobře a kam se i po letech budeme rádi vracet.

 Informace o dění ve škole budeme přinášet i na těchto stránkách.

 

 Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy