Úvod

Vážení návštěvníci,

    vítáme Vás na našich stránkách.  Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov je neúplnou školou, do které docházejí žáci 1. – 5. ročníku z Hrušovan nebo blízkého okolí. V letošním roce otevíráme 11 tříd pro cca 230 žáků.

    V 1. až 5. ročníku vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola. Od 1. ročníku nabízíme výuku angličtiny 1 hodinu týdně. Snažíme se otevřít školu veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury i sportu, vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj žáků, respektovat jednotlivce, rozvíjet komunikaci mezi žáky navzájem, učitelem a žáky, učitelem a rodinou, vytvářet příjemné prostředí pro všechny. Na škole působí již několikátým rokem školní poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, 2 logopedi). Snažíme se věnovat také žákům nadaným, které zapojujeme do různých soutěží a zájmových kroužků. Máme poměrně stabilní kolektiv zaměstnanců. Stále se vzdělávají, snaží se uplatňovat moderní nové formy a metody práce. Ve škole pracuje několik asistentů pedagoga.

    V popředí zájmu stojí čtenářská, matematická a sociální gramotnost, výuka angličtiny, informatiky, rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení. Podporujeme aktivity Zdravé školy, ekologickou a environmentální výchovu. Do výuky zařazujeme projektové dny a různé kulturní a tělovýchovné akce, připravujeme vánoční dílny, některé třídy jezdí na školy v přírodě. Součástí výuky je plavecký výcvik, kterého se účastní žáci 2. a 3. ročníku.              

    Žákům každoročně nabízíme činnost v zájmových kroužcích: např. sportovním, logopedickém, hře na flétnu, výtvarném, keramickém,... Na škole působí pěvecký sbor „Hruščata“. Vítáme zájemce o práci s dětmi.

    Školní družina je určena především pro žáky 1. – 4. ročníku, otevíráme 6 oddělení. Provoz školní družiny je od pondělí do pátku od 6:30 do 7:30 a od 11:40 do 16:00 hod. Také zde děti pracují podle školního vzdělávacího programu pro ŠD.

    Školní jídelna má kapacitu 250 strávníků. Pořádá různé akce, např. týden zdravé výživy, zeleninový a ovocný bufet, nabídku zdravých nápojů apod.

    Ve všech kmenových učebnách mohou žáci a učitelé pracovat s interaktivní tabulí, vybavujeme žákovskou knihovnu. Máme k dispozici keramickou dílnu, útulnou čítárnu, nově vybavenou počítačovou učebnu.

     Finanční prostředky se snažíme získávat také sami z grantů a dotací (Šablony JAK, IROP). Děkujeme zřizovateli za financování a podporu veškeré naší činnosti. Poděkování patří také všem sponzorům a příznivcům školy.  

    Vážíme si zájmu veřejnosti o naši školu, přejeme si vytvářet takové prostředí, kde by nám všem bylo dobře a kam se i po letech budeme rádi vracet.

 

      Informace o dění ve škole budeme přinášet i na těchto stránkách.

 

 Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy